Metaal Verspaning

Gepubliceerd jan. 22, 23
6 min read

Reinheidseisen Zinkvonken

Vaak ligt een zeer harde witte laag aan het oppervlak, bestaande uit gestold en gecarbo­neerd metaal. De laag vertoont haar­scheurtjes en moet worden verwijderd, bijvoorbeeld door polijs­ten. Daaronder ligt een laag waarvan de structuur afhanke­ lijk is van het werkstukmateriaal. Bij staal ontstaan bijvoorbeeld geharde en deels ontlaten structuren - Verspanen metaal. Matrijs maken. De oppervlakteruwheid is afhankelijk van het materiaal en de procesparameters.

De nauwkeurigheid van het ECM proces wordt voornamelijk bepaald door beheersing van de zijspleet aangezien de toename hiervan niet gecompenseerd kan worden. Fig. 14 Scheerkap van Philips shaver (foto Philips DAP) 24 IOP Precisietechnologie Nieuwe ontwikkelingen in precisiebewerken De materiaalafname vindt niet plaats op de punten waar werkstuk en kathode de kortste afstand hebben, maar gelijkmatig over het gehele oppervlak.

8 Assig DraadvonkenDraadvonken

Daarbuiten heeft het voor precisie­fa­bri­cage weinig toepassing gevonden - Vonkverspaning. Het ontbreken van een be­trouw­ bare machinefabrikant was daarvan de belangrijkste reden. Sinds een aantal jaren zijn die er wel in Europa. ECM wordt nu meer en meer toegepast voor het maken van kleine onderdelen in plaats van de grote turbineschoepen voor straalmotoren waarvoor het oorspronkelijk ontwikkeld is.

Verspaningstechniek - Draadvonken Zinkvonken

Lasersnijden Omdat de ontwikkeling van halfgeleiders in de richting van steeds kleinere chips (300 × 300 μm) gaat, streeft men ernaar om het toenemende opper­vlakteverlies te verminderen door de zaagsnede te ver­smallen (Draadvonken uitbesteden). Synova53 heeft reeds in 2004 een systeem ontwikkeld, waarin gebruik gemaakt wordt van een Nd:YAG laser, waarvan de laserenergie naar het werkstuk wordt getrans­porteerd door een dunne waterstraal, die in feite werkt als golfgeleider.

2. 4), waarbij de zinkelectrode is ver­van­gen door een dunne, verticale draad, die in het horizontale vlak, als een draadmes, door het te bewerken materiaal wordt gestuurd (Verspanen metaal). Metaal draaien. Tussen de draad en het werkstuk­ materiaal vinden be­heer­­ste electrische ontladingen plaats, waardoor materiaal van het werkstuk wordt afge­smol­ten en verdampt, en een smalle snijspleet ontstaat.

De vonkspleet ligt dan in het gebied van 32 tot 350 μm. Bij fijne draad kan een Ra = 80 nm bereikt worden voor het gevonkte oppervlak. In het lab wordt gewerkt met draden tot 10 μm. Vooral bij dunne draad is de maximale snijsnelheid laag, maar een draad­vonker kan zonder toe­zicht ’s nachts doorwerken.

Snijstempels Maken

ZinkvonkerijVonkeroderen

Hij gebruikt universeel gereedschap in de vorm van een zich afwikkelende draad, door het afwikkelen wordt gereedschap­ slijtage vermeden, en het proces is zeer geschikt voor CNC-besturing. Lasersnijden is vooral zeer geschikt om in dunne materialen zeer nauwe en nauwkeurige zaag­sne­des te maken en is ook geschikt voor CNC. 2.

RM ontleent zijn belang aan de mogelijkheid om direct vanaf de ontwerp­ tekening een computer­file te maken, die het proces bestuurt, zon­der dat spe­ciale gereed­schappen of wisselingen van gereed­ schap nodig zijn. Bovendien is het moge­lijk om met deze tech­nologie ingewikkelde 3D producten te maken met goed gede­fi­ ni­eerde, fun­ctionele holten.

Door het product steeds verder in de vloeistof te laten wegzinken wordt telkens weer een nieuwe ‘bouwlaag’ aange­bracht. Op deze wijze kunnen zo’n 100 lagen per uur worden opgebouwd, dit is 10 mm/uur, dus tamelijk langzaam. Er kunnen producten gemaakt worden, die passen binnen een kubus van 250 mm, met een nauwkeurigheid van tenminste 0,3 mm.

Cnc Draadvonken

Voor eenvoudige producten is er geen Unigraphics of Auto, CAD file nodig, maar kun je volstaan met een aangepaste manier van werken, zoals te vinden op Voor producten, die met een aantal onderdelen toch iets ingewikkelder zijn, wordt gewerkt aan ‘smart synthesis tools’, onder andere binnen het IOP IPCR63 (Metaalbewerken). RM in metaal Er zijn drie methodieken om metalen voorwerpen op te bouwen.

Het bedekken verloopt normaliter pro­bleemloos, ongeacht de geo­me­trie van het werk­stuk, omdat dit door het reagerende gas wordt omspoeld. Vanuit de meest reactieve plaatsen groeit de laag in 3D verder en bedekt tenslotte het hele oppervlak. Bij CVD vindt een toename van de oppervlakteruwheid plaats, doordat de re­actie niet uniform over het oppervlak start.

Plasma-enhanced of plasma-assisted CVD Bij het aanbrengen van met name CVD bedekkingen op geharde stalen kan de toe­ gepaste opper­vlaktetemperatuur resulteren in een ongewenst verlies van hardheid, die bovendien gepaard gaat met volume- en vormverandering. Ook in andere gevallen kan een lagere oppervlakte­tem­pe­ra­tuur gewenst zijn. Daarom wordt een aangepast proces, zoals PE-CVD (PA-CVD) toegepast, waarbij beneden 200 ºC gewerkt kan worden - Spuitgietmatrijzen.

Zinkvonkmachines

Aan de ene wand is het materiaal aangebracht waarmee gesputterd moet worden, het target. Hier tegenover is het substraat aangebracht waarop de gewenste laag gesputterd moet worden. Op het target wordt een spanning aan­ gebracht van rond –500 volt. In het gas ontstaat daardoor een plasma - Metaal bewerking. De positieve ionen landen op het negatief geladen target, waarbij door de botsing deel­tjes van het targetmateriaal loslaten en op het substraat neerslaan.

De taaiheid van de laag is hoog, waardoor scheuren en andere schade aan snijranden wordt voorkomen, ook bij hoge contact­spanningen. De lage wrijvings­ coëfficiënt tegen metalen is gunstig voor snij­den of omvormen. Bovendien heeft de laag geen neiging om te hechten aan de te verwerken meta­len, wat leidt tot relatief lange standtijden.

De adhesie van Cr, N en Ti, N tegen andere oppervlakken is vergelijkbaar. Het slijtage­ gedrag van coatings op Cr-basis is beter dan dat van Ti, N, zowel droog als gesmeerd. Samengevat zijn dikke Cr, N-lagen vanuit slij­ta­geoogpunt gunstiger dan Ti, N-lagen. Ti, Al, N Titaan-aluminiumnitride is een verdere ontwikkeling van Ti, N.

Vonkverspanen

Kenmerken zijn een hoge oxidatiestabiliteit, hoge hardheid bij verhoogde tem­peratuur en thermische isolatie. De coating wordt toegepast op gereedschap voor droog­ verspanen, op hardmetaal en op hoge­ snelheidsfrezen. Op een Ti, Al, N coating vormt zich een dunne laag Al2O3, die zelf-herstellend is en daardoor de coating tegen verdergaande oxidatie en slijtage beschermt. Vonkverspanen.

Dit geldt voor het oplassen van lagen, laser­cladding, ther­mische spuitprocessenen, explosief cladden en thermisch verzinken en aluminiseren. Toepassingsvoorbeelden Veel toepassingen zijn te vinden in de automobielindustrie: brandstofpompen, injectiesystemen, kleppen en wielaandrij­ vingen met chroomnitride, diamantcoatings en Al, Sn75. Bij de ontwikkeling van verspanende gereedschappen wordt gestreefd naar materialen die zowel een hoge hardheid als een hoge bezwijksterkte hebben.

19)76. Een mogelijkheid om een hogere hardheid bij een zelfde bezwijksterkte te realiseren is het aanbrengen van een geschikte coating. Nieuwe ontwikkelingen in precisiebewerken IOP Precisietechnologie 33 Voor rollagers worden zeer hoge eisen gesteld aan de hardheid, de weerstand tegen slijtage en tegen vermoeiïng. Ander­ zijds moeten de wrijvingscoëfficient en de procestemperatuur bij het opbrengen laag zijn - 8 assig draadvonken.

Metaalbewerking Op Maat

Belichten en ontwikkelen Het belichten geschiedt meestal met ultraviolet licht, waarbij het aan te brengen patroon wordt ge­definieerd in een masker. Na het belichten is positieve fotoresist oplos­baar in de te gebruiken ontwikkelaar en negatieve resist juist niet - Nieuwe ontwikkelingen in Precisiebewerken. Voorafgaand aan de ontwikkelstap vindt een ‘postbake’ plaats en ook na de ontwikkeling is een warmtebehandeling nodig.
Fijnmechanische techniek

Simultaan vonken

Metaalbewerken

Draadvonking

Door middel van electronenbundel- of laser­lithografie wordt het gewenste patroon in de resist aange­bracht. Daarna volgen een ets- en een ontwikkelbehandeling80. Als gevolg van de hoge eisen zijn deze maskers zeer duur. Dit geldt in nog sterkere mate voor de maskers die nodig zijn voor EUV. Nieuwe ontwikkelingen in precisiebewerken IOP Precisietechnologie 35 Maskerloze lithografie Vanwege de prijs van de maskers, maar vooral vanwege de verbeterde flexibiliteit en de korte reac­tietijd voor kleinere series IC’s wordt op verschillende fronten gewerkt aan alternatieve belichtings­systemen zonder masker.

Meer van Riool

Navigation

Home

Latest Posts

Tips Voordat U Een Keuken Gaat Kopen

Published Mar 25, 23
7 min read

Nieuwe Keuken Kopen - Hoe Pak Je Dat Aan?

Published Mar 25, 23
7 min read

Aanbetaling Keuken

Published Mar 23, 23
7 min read